loader image

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete

För oss är det oerhört viktigt att Tassen och Nosen är en attraktiv arbetsplats. Våra medarbetare ska både trivas och ha en säker arbetsmiljö.
Vi har därför tagit fram rutiner för vårt arbetsmiljöarbete. Alla medarbetare rapporterar exempelvis omgående risker, sjukdom och olycksfall.
Alla är med och lämnar synpunkter och föreslår åtgärder. Vi genomför också regelbundna skyddsronder där vi både ser över våra medarbetares och hundarnas miljö.
Självklart räknas även elever/praktikanter som medarbetare hos oss.

Miljöpolicy

Vi på Tassen och Nosen värnar om vår värld och försöker i största möjliga mån använda produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi använder oss exempelvis av miljövänliga städ- och rengöringsmedel till våra lokaler och bilar.

Hundgodiset vi använder är tillverkat av kött fritt från antibiotika, hormoner och artificiella tillsatser för att hundarna på vårt dagis ska få det bästa för deras hälsa. Dessutom är sådant godis snällare mot miljön.

När vi fastställer de rutiner vi använder oss av i vår verksamhet, har vi alltid ett miljövänligt perspektiv i åtanke.

Tassen och Nosen ABs Miljöpolicy är utgångspunkten för företagets arbete med ekologisk hållbarhet. Policyn visar de uttalade ambitionerna inom miljöområdet. Miljöpolicyn gäller för samtliga ägda bolag och anställda. Tassen och nosen AB tillhandahåller riktlinjer för en säker och hälsosam arbetsplats samt för att värna energi och naturresurser.
Målet är att uppnå en hälsosam och säker miljö.

Målsättning

• Tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats och se till att personalen får lämplig säkerhets- och nödutrustning.

• Vara ett miljömässigt ansvarsfullt företag i samhället där vi inte äventyrar hälsa, säkerhet eller miljön.

• Bevara naturresurserna genom att anta metoder för att förebygga föroreningar. Vi försöker exempelvis förlänga utrustningens livslängd genom förebyggande underhållsplanering. Vi håller oss uppdaterade gällande förnybara tekniker och material som dyker upp på marknaden.

• Utveckla och förbättra vår drift för att minimera avfall och andra föroreningar. Vi källsorterar, är noga med hur avfall hanteras och har även fettavskiljare installerad.

• Säkerställa en ansvarsfull energianvändning i hela vår verksamhet och ge företräde åt förnybar energi när det är möjligt.

• Regelbundet inbjuda till att ha ett informationsutbyte med andra verksamheter vad gäller kunskaper och erfarenheter om lämplig teknik, metoder och rutiner för att förebygga föroreningar.

• Uppfylla och överträffa alla tillämpliga krav.

• Sträva efter att kontinuerligt förbättra Tassen och Nosen ABs miljöledningssystem.

• Omgående rapportera alla problem i enlighet med tillämpliga rapporteringskrav. Därefter utvärdera orsakerna till problemen och så fort som möjligt genomföra korrigerande åtgärder.

• Regelbundet genomföra översyner för att se till att vår miljöpolicy efterlevs och att den överensstämmer med lagar och förordningar.

• Säkerställa att alla anställda är medvetna om, förstår och följer vår miljöpolicy.